top of page

פורום המרצות והמרצים לדיני עבודה, נייר עמדה בנושא פגיעה בזכויות העובדות והעובדים בעקבות השינוי המשטרי בישראל (פברואר 2023)

"מיהו עובד: מבחני הסף״, יפורסם במשפטים נד

"התניה על סטטוס ׳עובד׳ והשלכותיה״, משפטים נ 87 (2020)

"פרשנות תכליתית בדיני עבודה: מיהו עובד", ספר סטיב אדלר (הוצאת מכון סאקר, 2016) 261

‫ 

‫"ביטחון תעסוקתי במקום העבודה: לקראת הסדרי ביניים מאוזנים", משפטים מג 143 (2012) (עם עידו עשת)

‫ 

‫"נציגי ציבור בבתי הדין לעבודה: תפקידם ותרומתם הלכה למעשה", ספר אלישבע ברק-אוסוסקין (הוצאת מכון סאקר, 2012) (עם רעות בגס-שמר)

‫ 

‫"העסקה עקיפה", עבודה חברה ומשפט יב 191 (2010)

‫ 

‫"עובדי קבלן בבתי הספר", בתוך הפרטה ומיסחור בחינוך הציבורי בישראל (בעריכת אורית איכילוב, הוצאת רמות, 2010) 145

‫ 

‫"הפררוגטיבה של המעביד ודיני החוזים: בעקבות פרשות נהרי וגרינשפן", משפטים לח 415 (2008)

‫ 

‫"ביקורת חוקתית בעניינים בעלי השלכה תקציבית", הפרקליט מט 345 (תשס"ח)

‫ 

‫"עקרון המידתיות בדיני העבודה", עיוני משפט לא 5 (2008)

‫ 

‫"שביתה כשלב אחד ברצף אירועים ושביתה וירטואלית (עם שכר) כסעד מידתי", עבודה, חברה ומשפט יא 53 (תשס"ו)

‫ 

‫"מדינה או משפחה? חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003", משפט וממשל ח 643 (תשס"ו) (עם יונתן יובל, אילן סבן ואמנון רייכמן)

‫ 

‫"הזכות לעבוד כזכות קהילתית ואישית והפוטנציאל החוקתי שלה", זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות בישראל (יורם רבין ויובל שני עורכים) (הוצאת רמות, תשס"ה) 533

‫ 

‫"הרפורמה הכלכלית-החברתית 2002-2003: מבט רב-תחומי", עבודה, חברה ומשפט, י 209 (תשס"ד) 209

‫ 

"נציגות עובדים במועצות מנהלים: מודל מוצע", ספר מנחם גולדברג (אהרן ברק ואח' עורכים) (הוצאת סדן, 2001) 251

bottom of page